Tuesday, April 17, 2012

Sử dụng Macro trong Word 2007

Ghi một Macro
Để ghi một Macro:
• Kích tab View trên vùng Ribbon
• Kích vào mũi tên phía dưới Macros
• Chọn Record Macro, hộp thoại xuất hiện như sau:
• Nhập tên (không chứa dấu cách)
• Kích vào nơi bạn muốn gán cho một nút (trên Quick Access Toolbar) hay bàn phím (chuỗi các phím)
• Để gán Macro cho một nút trên Quick Access Toolbar:
- Kích Button
- Dưới Customize Quick Access Toolbar, lựa chọn tài liệu mà bạn muốn Macro có sẵn.
- Dưới lệnh chọn: Kích Macro mà bạn đang ghi
- Kích Add
- Kích OK để bắt đầu ghi Macro
- Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro
- Kích Macros
- Kích vào Stop Recording Macros
Để gán một nút Macro cho một phím tắt:
- Ở hôp thoại Record Macro, kích Keyboard
- Trong hộp Press New Shortcut Key, nhập phím tắt mà bạn muốn gán cho nút Macro và kích Assign
- Kích Close để bắt đầu ghi Macro
- Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro
- Kích Macros
- Kích Stop Recording Macros
Chạy Macro
Chạy một Macro phụ thuộc vào nơi nó được thêm vào Quick Access Toolbar hay nếu nó được gán là một phím tắt.
• Để chạy một Macro từ Quick Access Toolbar, kích vào biểu tượng Macro
• Để chạy một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn các phím mà bạn đã lập trình để chạy Macro.

No comments: